Ban Chủ Nhiệm CLB

1

Anh Trương Trung Tài

Chủ Nhiệm CLB Khuyến Tài

Giảng viên khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

Từng làm việc tại tập đoàn KPMG

1

Anh Nguyễn Minh Sơn

Phó Chủ Nhiệm phụ trách Sự Kiện – Truyền Thông

Freelancer IT

1

Chị Trương Bích Thủy

Phó Chủ Nhiệm

phụ trách Nhân Sự – Tài Chính

Ban Tuyên Giáo Thành Ủy

Làm việc tại Hội Phụ Nữ Quận 1

P300711_10.38

Chị Huỳnh Diễm My

Ủy viên Tài Chính – Nhân Sự

Phó Nhóm 2011

1

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến

Ủy viên Sự Kiện – Kỹ Năng

Trưởng nhóm SSKT và nhóm 2010

1

Anh Ngô Quốc Cường

Ủy viên Nhân Sự

Phó Nhóm 2012

1

Lê Hồng Đức

Ủy viên Truyền Thông

Nguyên Chủ Nhiệm

CLB Kỹ Năng Giao Tiếp

Trung tâm Hỗ Trợ Học Sinh Sinh Viên TP.HCM